Bản tin về Cải cách hành hành chính (tại...


Căn cứ Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 23/6/2022 của UBND huyện Na Rì về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn...


Ngày 30/6/2022 UBND xã Dương Sơn ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc kiện toàn BCĐ Chuyển đổi số xã Dương Sơn năm 2022 Chi tiết quyết định (tại...


Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện Na Rì về việc phát động Phong trào thi đua “Na Rì đẩy mạnh chươngtrình chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025”, UBND xã Dương Sơn phát...