Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã (tại...


Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 (tại...


Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 Chi tiết (tại đây) Biểu kèm chi tiết (tại đây) (tại đây) (tại đây)...


Bản tin về Cải cách hành hành chính (tại...


Căn cứ Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 23/6/2022 của UBND huyện Na Rì về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn...


Ngày 30/6/2022 UBND xã Dương Sơn ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc kiện toàn BCĐ Chuyển đổi số xã Dương Sơn năm 2022 Chi tiết quyết định (tại...